سمپاشی موریانه

حشره ای از راسته بالاراسته تورینه بالان، موریانه ها بدن نرمی دارندوبه کندی حرکت می‌کنند به صورت گروهی و دراجتماع بزرگ خودشان در دژ تاریکی زندگی می کنند و
موریانه ها خطر ناک ترین موجودات برای سازه های چوبی هستند آنها خسارات زیادی برای وسایل چوبی به بار می آورند واز نظر اقتصادی به شما ضرر می رسانند
ریشه کنی وریشه یابی علمی وتخصصی موریانه

09137848857

 

 

تماس با کارشناسان
X