سمپاشی سوسک

سوسکها همه چیزخوارند وباعث انتقال ویروس وتعدادزیادی ازانواع میکروب ها ی بیماری زا و بروز مشکلات جدی برای انسان می باشد

ریشه کنی اصولی وبهداشتی انواع سوسک، فاضلابی، سوسری آلمانی، سوسری شرقی، سوسری سورینام‌

09137848857

تماس با کارشناسان
X