سمپاشی موش

پستانداری کوچک جثه از رسته جوندگان :حیوانات موذی که باعث انتقال بسیاری از بیماری‌ها ازجمله طاعون به انسان هستند آنها خسارات اقتصادی زیادی به ما می‌زنند
موش ها گونه های مختلفی دارند
مبارزه وکنترل جوندگان با بهترین سموم و طعمه های کره ای خارجی ارگانیک وسازگار بامحیط

09137848857

 

تماس با کارشناسان
X